Khách thăm duy nhất: 64.333

c. Colonial

Empires châu Âu khác nhau muốn một chỗ đứng trong ánh mặt trời. Quá xấu nếu bạn sống ở đó rồi.

Trang web chung

Boxer Uprising (về mặt kỹ thuật của năm 1900, hey ho)

Chia sẻ