Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 65.681

2001 SKELP

Hình ảnh từ SKELP trong Kirriemuir bảng của câu lạc bộ. 15mm wargame Franco-Prussian sử dụng các nguyên tắc của luật lệ chiến tranh.
skelp01-1a
skelp01-3a
skelp01-4a
skelp01-5a
skelp01-7a
skelp01-11a

Dưới đây: Hình ảnh từ một bảng - WW1 thuộc địa của Phoenix Wargames Club từ Glasgow. Căn cứ vào các trận chiến của Beersheba, như đã thấy trong các bộ phim "The Light Horsemen". Cảm ơn thông tin Euan.

skelp01-8a
skelp01-9a

Phần