Khách thăm duy nhất: 63.475

Năm 1980 Borodino

Hugh ảnh từ những năm 1980.
Hình ảnh từ một refight 15mm Borodino (Napoleonics) tổ chức vào cuối năm 1980.

1. cánh Pháp quyền chuẩn bị để tấn công các Fleche.
2. tấn công đi vào.
3 và 4 cuộc tấn công Pháp càn quét qua.
5 điểm cao của sự thành công của Pháp - chỉ huy Nga tuyệt vọng.
bor01
bor02
bor03
bor04
bor05

Chia sẻ