Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 66.480

Năm 1980 Borodino

Hugh ảnh từ những năm 1980.
Hình ảnh từ một refight 15mm Borodino (Napoleonics) tổ chức vào cuối năm 1980.

1. Pháp sườn bên phải chuẩn bị để tấn công các Fleche.
2. Các cuộc tấn công đi vào.
3 và 4. Pháp tấn công càn quét qua.
5. điểm cao của sự thành công của Pháp - Nga huy hết hy vọng.
bor01
bor02
bor03
bor04
bor05

Phần