Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 65.089

Năm 1980 Borodino

Hình ảnh Hugh từ những năm 1980.
Hình ảnh từ một refight 15mm Borodino (Napoleonics) tổ chức vào cuối năm 1980.

1. cánh người Pháp phải chuẩn bị để tấn công các Fleche.
2. Cuộc tấn công đi vào.
3 và 4. Pháp tấn công càn quét qua.
5. điểm cao của sự thành công của Pháp - chỉ huy Nga tuyệt vọng.
bor01
bor02
bor03
bor04
bor05

Cổ phiếu