Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 66.127

e. Pike & Shot

Wars

Năm 1500 - năm 1600, mặc dù một số dân gian được sử dụng pikes vào năm 1700.

Trang web

Phần