Khách thăm duy nhất: 64.532

e. Pike & Shot

Cuộc chiến tranh

Năm 1500 - năm 1600, mặc dù một số dân gian đã sử dụng pikes vào những năm 1700.

Trang web

Chia sẻ