Khách thăm duy nhất: 64.939

Bill R

Sở thích bao gồm trò chơi hội đồng quản trị cũng như thu nhỏ. Trên tiểu cảnh phía trước bộ sưu tập của tôi bao gồm 15mm thế kỷ 18 cho "Maurice", 20mm Napoleon, 10mm WW2 Nga với một sự khởi đầu được thực hiện trên phương Tây sa mạc Anh, Ban trò chơi bao gồm Command & Màu sắc Napoleon của / Ancients / Trung cổ, GMT AWI loạt và Musket & Pike loạt cũng như những người khác được xuất bản bởi GMT. Thích môn lịch sử nhưng đã được biết để tham gia vào trò chơi tưởng tượng.

Chia sẻ