Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 66.237

Carlos P

Quân đội (25 / 28mm):

WWI Đức cho:

- Đông Phi

- Tây / Mặt trận phía Đông

- Viễn Đông

- Palestine

WWI Turks

WWI Bulgaria

WWI ANZACs

Pháp Indian War Anh

Khoảng 60 Arab loại / NWF chung

Nội chiến Tây Ban Nha Quốc Gia:

- Army of Afica (Foreign Legion và quân đội thường xuyên)

- Ý

- Condor Legion (Advisors, Stuka, PAK 36)

Làm việc trong tiến độ / Planned (còn tất cả 25 / 28mm):

- VSF quân Phổ và các đồng minh bản xứ

- Samurai

- Việt Nam

- Chiến tranh Chaco

- 30 Years War / Bồ Đào Nha hồi Chiến tranh / Hà Lan-Bồ Đào Nha Chiến tranh

Phần