Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 66.398

Stuart tôi

 • 15mm con số
  • SYW Phổ, Nga, Pháp - Volley & Bayonet.
  • Late / Patrician La Mã DBM vv
  • Trung Imperial La Mã DBM vv
  • 19thC Pháp, Phổ, Piedmont, Áo - Nguyên tắc của chiến tranh.
  • WW1 Anh & Đức - Nguyên tắc của chiến tranh.
  • Thực dân Anh, Boer, Mahdists - Nguyên tắc của chiến tranh.
 • 20mm con số - Hàn Quốc Chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ - Crossfire.
 • 25mm con số - 25mm Imperial Romans - WAB.
 • Hoàn thành việc quân đội sau (theo thứ tự xuất hiện!):
  • 20mm Việt Nam NVA / VM & Mỹ - Crossfire.
  • 25mm sớm Saxon - DBA.
  • 25mm Samurai.
Phần