Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 61109

Art Gallery Aberdeen: Wargaming cuộc chiến Harlaw

Chúng tôi đã có một cử tri đi bầu xuất sắc từ các thành viên của công chúng và các nhân viên Art Gallery đã giúp đỡ rất nhiều. Các trò chơi diễn ra tốt đẹp, và Chúa của quần đảo được quản lý để lái xe Mar từ bảng, chiến thắng trên hai trong số ba trận chính, tuy nhiên thương vong là khủng khiếp và lợi thế không thể được ép.

Cho nền đầy đủ để hiển thị, xem trang dự án Harlaw . Màn hình hiển thị tĩnh cho đến khi 31 tháng bảy.

Chia

Những ý kiến ​​đóng.