Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 66.211

Art Gallery Aberdeen: Wargaming trận Harlaw

Chúng tôi đã có một cử tri đi bầu tuyệt vời từ các thành viên của công chúng và các nhân viên Art Gallery đã giúp đỡ rất nhiều. Các trò chơi cũng đã đi, và Chúa của Isles quản lý lái xe Mar từ bảng, chiến thắng trên hai trong ba trận chính, tuy nhiên số thương vong khủng khiếp và những lợi thế không thể được ép.

Đối với nền full màn hình hiển thị, xem các trang dự án Harlaw . Màn hình hiển thị tĩnh là cho đến khi 31 tháng bảy.

Phần

Những ý kiến ​​đóng.