Khách thăm duy nhất: 63.686

Art Gallery Aberdeen: Wargaming cuộc chiến Harlaw

Chúng tôi đã có một cử tri đi bầu tuyệt vời từ các thành viên của công chúng và các nhân viên trưng bày Nghệ thuật đã giúp đỡ rất nhiều. Trò chơi diễn ra tốt đẹp, và là Chúa của quần đảo được quản lý để lái xe Mar từ bảng, chiến thắng trên hai trong số ba trận chính, tuy nhiên thương vong là khủng khiếp và lợi thế không thể được ép.

Đối với nền đầy đủ để màn hình hiển thị, xem các trang dự án Harlaw . Màn hình hiển thị tĩnh là cho đến ngày 31 Tháng Bảy.

Chia sẻ

Những ý kiến ​​đóng.