Trang thông tin cập nhật

Khách thăm duy nhất: 65.158

Art Gallery Aberdeen: Wargaming cuộc chiến Harlaw

Chúng tôi đã có một cử tri đi bầu tuyệt vời từ các thành viên của công chúng và các nhân viên Art Gallery đã giúp đỡ rất nhiều. Các trò chơi cũng đã đi, và Lord of the Isles quản lý lái xe Mar từ bảng, chiến thắng trên hai trong số ba trận chính, tuy nhiên thương vong là khủng khiếp và lợi thế không thể được ép.

Đối với nền đầy đủ để màn hình hiển thị, xem các trang dự án Harlaw . Màn hình hiển thị tĩnh cho đến khi 31 tháng bảy.

Cổ phiếu

Những ý kiến ​​đóng.